Wed 28 Oct

splash2015-splash-i
10:30 - 12:00: SPLASH-I - Session 1 at Brighton 1-4
splash2015-splash-i144602460000010:30 - 11:15
Talk
Media Attached
splash2015-splash-i144602730000011:15 - 12:00
Talk
Media Attached File Attached
splash2015-splash-i
13:30 - 15:00: SPLASH-I - Session 2 at Brighton 1-4
splash2015-splash-i144603540000013:30 - 15:00
Talk
Media Attached
splash2015-splash-i
15:30 - 17:00: SPLASH-I - Session 3 at Brighton 1-4
splash2015-splash-i144604260000015:30 - 16:15
Talk
splash2015-splash-i144604530000016:15 - 17:00
Talk
File Attached

Thu 29 Oct

splash2015-splash-i
10:30 - 12:00: SPLASH-I - Session 4 at Brighton 1-4
splash2015-splash-i144611100000010:30 - 11:15
Talk
Media Attached
splash2015-splash-i144611370000011:15 - 12:00
Talk
Media Attached
splash2015-splash-i
15:30 - 17:00: SPLASH-I - Session 6 at Brighton 1-4
splash2015-splash-i144612900000015:30 - 16:15
Talk
Link to publication Media Attached
splash2015-splash-i144613170000016:15 - 17:00
Talk

Fri 30 Oct

splash2015-splash-i
10:30 - 12:00: SPLASH-I - Session 7 at Brighton 1-4
splash2015-splash-i144619740000010:30 - 11:15
Talk
Media Attached
splash2015-splash-i144620010000011:15 - 12:00
Talk